බැදුම්කර වාර්තාව පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විවාදයයක් ?

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර වංචාව පිළිබඳ සෙවීම්ට පත්කළ කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව සහ බරපතළ දූෂණ රාජ්‍ය දේපල අනිසි සම්පත් ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන්...

වෙලම්බොඩ පොලිසිය අංක එකට.

වෙලම්බොඩ පොලිසිය අංක එකට. පසුගිය වකවානුව තුළ කසළ තේ වැටලීම් පිළිබඳව අංක 1 ස්ථානයට පැමිණීමට වෙලම්බොඩ පොලිස්ථානයට හැකියාව ලැබීඇති බව වාර්තා වනවා. ගතවූ වසරක කාලයක්...

විනිසුරුවන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමට මංගලගෙන් බාල්දියක්.

නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ විනිශ්චයකාරවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන්යෙන් මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර විරෝධය පළකර ඇත. මෙම පුද්ගලයන්ගේ වැටුප් විශාල...

බරපතල වංචා වාර්තාව ජනපති අතට.

බරපතළ වංචා දූෂණ රාජ්‍ය සම්පත් වරප්‍රසාද බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉවත් විම විමර්ශනය කිරීමට පත්කළ කොමිසමේ අවසන්...