බරපතල වංචා වාර්තාව ජනපති අතට.

බරපතළ වංචා දූෂණ රාජ්‍ය සම්පත් වරප්‍රසාද බලය සහ අධිකාරිය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉවත් විම විමර්ශනය කිරීමට පත්කළ කොමිසමේ අවසන්...