2023 වසරේ සිට ආදායම් බදු වැඩි වෙයි.

2023 වසරේ සිට පහත සඳහන් ආකාරයට ආදායම්  බදු අය කරන බව රජය සඳහන් කරනවා.

මාසික වැටුප රු. බදු අයකිරීම රු.
2018 – 2019 2020 -2022 2023 ජනවාරි සිට
   100,000           0          0            0
   150,000     2000          0     3,500
   200,000     6,000          0   10,500
   250,000   12,000          0   21,000
   300,000   20,000   3,000   35,000
   350,000   30,000   6,000   52,500
   400,000   42,000   9,000   70,500
   500,000   66,000 15,000 106,500
   750,000 126,000 45,000 196,500
1,000,000 186000 90,000 286,500

16 COMMENTS

Comments are closed.