විශ්‍රාම යාමෙන් පුරප්පාඩු වන රාජ්‍ය සේවය තුලනය කිරීමට කමිටුවක්

පුරප්පාඩු පිළිබඳව ද අදාළ කමිටුවේ අවධානය යොමු කෙරෙන අතර ඒ සඳහා සේවකයින් බඳවා ගන්නේ නම් ඊට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමද එම කමිටුව විසින් සිදුකරනු ඇත.