රජය වෘත්තිය සමිති නියාමනයට සැරසෙයි ?

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තුළ වෘත්තීය සමිති නියාමනය පිළිබඳව සලකා බලන බව කම්කරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු පැවසුවේ, ඇතැම් වෘත්තීය සමිතිවල අත්තනෝමතික ක්‍රියා හේතුවෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්වීම පිළිබඳව නිරන්තරව පැමිණිලි ලැබෙන බවයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගාමිණී වලේබොඩ මහතා විමසූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දෙමින් ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා මේ අදහස් පලකළා.

ඇතැම් රටවල වෘත්තීය සමිති සමාජික බහුතරයකගේ අනුමැතිය ලබාගෙන කළින් දැනුම්දී වැඩවර්ජන ආරම්භ කරන බව කම්කරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා පෙන්වාදුන්නා.

ඔහු පැවසුවේ, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය හෝ ඊට සමගාමි වෙනත් සංවිධානයක් වැඩවර්ජන හෝ උද්ඝෝෂණ වෘත්තීය සමිතිවල පරම අයිතියක් බව කිසිදු අවස්ථාවක දක්වා නොමැති බවයි.

එමෙන්ම, වෘත්තීය සමිතිවල ක්‍රියාකාරකම් රටක නීතියට අනුකූල වියයුතු බව ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානයේ 87 වන සම්මුතියේ දක්වා ඇති බව ද කම්කරු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළා.

එම නිසා ඔහු පැවසුවේ, ජනතාව පීඩාවට පත්කරන අත්තනෝමතික ක්‍රියා හේතුවෙන්, ජාත්‍යන්තරය පිළිගන්නා සහ ආදර්ශ අනුව, වගකියන සියලුම පාර්ශව සමඟ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව වෘත්තීය සමිති නියාමනය සලකා බලන බවයි.                බ