ගෑස් මිල පහළට

අද සිට ගෑස් මිල අඩු කර ඇති බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම නිවේදනය කළා.

ඒ අනුව, කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු. 271/- කින් අඩු කර ඇති අතර,  එහි නව මිල රු. 4,280/- ක්.

කිලෝග්‍රෑම් 5 ක ගෑස් සිලින්ඩරයක් රු. 107/- කින් අඩු කර ඇති අතර, එහි නව මිල රු. 1,720/- ක්.

කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ක ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රු. 800/- ක් වන අතර එහි අඩු කළ මිල රු. 48/- ක්.