රනිල් වික්‍රමසිංහ නව අග්‍රාමාත්‍ය ලෙස දිවුරුම් දෙයි

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජය ජනරජයේ නව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වශයෙන් දිවුරුම් දී තිබෙනවා.