රටකට පවුලේ එකමුතුවේ ඇති වැදගත්කම අවධාරණය කරන චීන ජනාධිපතිවරයා

15වැනිදා චීනයේ සාම්ප්‍රදායික උත්සවයක් වන පහන් කූඩු උත්සව දිනයයි. සංස්කෘතිකමය මෙන්ම පවුලේ හා ජාතික හැඟීම් වල වාහකයක් ලෙසට, පහන් කූඩු උත්සවය චීන ජනතාවගේ නැවත එක්වීමේ උත්සවයක් පමණක් නොව, චීන ජනතාව පවුල හා රට කෙරෙහි දක්වන ගැඹුරු හැඟීම ඉන් පිළිබිඹු වෙයි.

පවුල කුඩාම රට වන අතර රටක් පවුල් දස දහස් ගණනකින් සමන්විතයි. පවුල් සංවර්ධනය වැදගත් කොට සැලකිය යුතු බවත් සහ පවුලට හා රටට ආදරයේ එකමුතුකමේ වැදගත්කම බවත් චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා බොහෝ අවස්ථාවලදී අවධාරණය කර තිබේ.

කාලය කෙසේ වෙනස් වුවද ආර්ථිකය හා සමාජය කෙසේ දියුණු වුවද පවුලක සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයේ වෙනසක් නොවිය යුතු අතර පවුල සතු ශිෂ්ටාචාරත්මක කාර්යභාරයන් බැහැර කළ නොහැකි බව 2016 වසරේ ජාතික ශිෂ්ටාචාර පවුල්වල නියෝජිතයන් හමු වූ අවස්ථාවේදී ෂී ජින් පිං මහතා අවධාරණය කළේය.

පවුලට හා රටට ආදරයේ එකමුතුකම වැදගත් කොට සලකමින් චීන ජාතිය වන විශාල පවුලට සෑම කෙනෙකුටම හා සෑම පවුලකටම දායක වීම යෝජනා කරන බව චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පිං මහතා 2019 වසරේ වසන්ත උත්සවය සාමූහිකව සුභ පැතුම් පිරිනැමීමේ උත්සවයේදී පැවසීය.