රජයේ සහතික මිලට වී මිලදී ගැනීම ඇරඹේ

රජයේ සහතික මිල යටතේ, පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ගෙන් මාස් කන්නයේ වී මිලදී ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ ඇරඹේ. ඒ සඳහා මධ්‍යස්ථාන 20 ක් පිහිටුවා ඇතැයි වී අලෙවි මණ්ඩලය පවසයි.

නාඩු වී කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 92 ක්, සම්බා වී කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 94 ක් සහ කීරි සම්බා වී කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 97 ක් වශයෙන් සහතික මිල යටතේ වී මිලදී ගැනේ. මෙවර මාස් කන්නයේ,  පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවින්ගෙන් වී මෙට්‍රික් ටොන් 50 000ක්  මිලදී ගැනීම රජයේ අපේක්ෂාවයි.