මෙරට විශාලතම සංචාරක සමුළුව අප්‍රේල් මාසයේ දී

මෙරට විශාලතම සංචාරක සමුළුව කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අප්‍රේල් මස 19 වැනිදා සිට 21 වැනිදා දක්වා පැවැත්වෙයි. ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය ඉන්දීය සංචාරක නියෝජිත සංවිධානය හා ශ්‍රී ලංකා සංචාරක නියෝජිතයන්ගේ සංවිධානය සමග එක්ව මෙය සංවිධාන කරයි. සංචාරක නියෝජිතයෝ 500 දෙනෙක පමණ සමුලුවට සහභාගීවීමට නියමිතයව සිටිති.