චීනයේ විදේශ විනිමය සංචිත වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3221.6ක්

චීනයේ විදේශ විනිමය සංචිත වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3221.6ක් වේ.

චීන රාජ්‍ය විදේශ විනිමය පරිපාලනය ඊයේ (7) මේ බව වාර්තා කළේය. 2022 ජනවාරි අග වන විට චීනයේ විදේශ විනිමය සංචිත වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3221.6කි. එම පරිමාණය පසුගිය වසරේ අගය හා සැසඳීමේදී සියයට 0.88ක අඩුවීමක් බව වාර්තා විය.

2022 ජනවාරි මාසයේදී විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ සමස්ත ක්‍රියාකාරීත්වය ස්ථාවරව පැවති අතර දේශීය විදේශ විනිමය සැපයුම සහ ඉල්ලුම මූලික ශේෂයක් පෙන්නුම් කළ බව චීන රාජ්‍ය විදේශ විනිමය පරිපාලනයේ උප අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශිකා Wang Chunying මහත්මිය පැවසුවාය.

“විදේශ විනිමය සංචිත ඇමරිකානු ඩොලර් මගින් ගණන‍ය කෙරේ. වත්කම් මිල සහ අනෙකුත් සාධකවල වෙනස්වීම් සමඟ ඒකාබද්ධ වී ඇමරිකානු ඩොලර් නොවන මුදල් ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බවට පරිවර්තනය වීම අඩු වූ අතර ඒ හේතුවෙන් එම මාසය තුළ විදේශ විනිමය සංචිතවල පරිමාණය අඩු විය.”යනුවෙන් ඇය සඳහන් කළාය.