කාර්යාල රාජකාරී ආරම්භ කිරීමේ වේලාවේ වෙනසක් ?

කාර්යාලවල රාජකාරී ආරම්භ කිරීමේ වේලාවන්හි වෙනසක් සිදුකළ යුතු ද යන්න පිළිබඳ අද පැවැත්වෙන ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාවේ දී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව කම්කරු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසනවා.

රථවාහන තදබදය අවම කිරීමේ පියවරක් ලෙස කාර්යාල වේලාවන් සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමුව ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා .

මෙහිදී සේවක අර්ථ සාධක අරමුදලේ සාමාජිකයින්ට එම අරමුදලින් සියයට 30 ලබාගැනීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාවලිය පහසු කිරීම සඳහා ගත හැකි පියවර පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කෙරෙන බව නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා පවසන්නේ .