උතුරු කොරියාවෙන් බ්ලැස්ටික් මිසයිල අත්හදාබැලීමක්

උතුරු කො‍රියාව Hwasong 12 නමැති මිසයිලයක් අත්හදා බලයි. එය අන්තර මැදි දුර හා දිගු දුර බ්ලැස්ටික් මිසයිලයකි. එරට විද්‍යා ඇකඩමියේ සැලැස්ම යටතේ දෙවන ආර්ථික කොමිසම හා සෙසු ආයතනයන්ට අනුව සිදු කළ එම අත්හදා බැලීමේ දී අවි පද්ධතියේ සමස්ත තක්‍සේරු කිරීම ඉලක්ක ගත කර ඇත. එහි නිරවද්‍යතාව, ආරක්ෂාව හා කාර්යක්ෂමතාව සනාථ වී ඇතැයි එරට වාර්තා කියයි.

30 COMMENTS

Comments are closed.