2021 වසරේ ඇමරිකාවේ ඝාතන නඩුවල සියයට 44ක වර්ධනයක්

ඇමරිකාවේ CNN ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවක සඳහන් වන පරිදි, ඇමරිකා‍වේ නගර 22ක සංඛ්‍යාලේඛනයන්ට අනුව එරට ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා ඉහළ යන ප්‍රවණතාවක් මතුව ඇත. 2019 වසරට සාපේක්ෂව, 2021 වසරේ ඇමරිකාවේ ඝාතන නඩු සංඛ්‍යාව සියයට 44කින් වැඩි වී ඇත.

https://edition.cnn.com/2022/01/27/politics/murder-crime-guns-what-matters/index.html