බංග්ලාදේශයේ 5G සේවා ආරම්භ කිරීමට චීන හූආවේ සමාගමේ සහාය

බංග්ලාදේශයේ 5G සේවා ආරම්භ කිරීමට චීන හූආවේ සමාගමේ සහාය