අද (21) සිට ඉන්ධන මිල ඉහලට

අද දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දැමීමට රජය කටයුතු කර තිබෙනවා .

එසේ ඉහල දමා ඇත්තේ පහත මිල ගණන් වලින.

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් රුපියල් 20කින්,
ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් රුපියල් 23 කින්,
ඩීසල් රුපියල් 10 කින්,
සුපර් ඩීසල් රුපියල් 15 කින්,
භූමිතෙල් රුපියල් 10 කින්

ඒ අනුව ඉන්ධනවල නව මිල ගණන මෙසේය.

ඔක්ටේන් 92 පෙට්‍රල් – රුපියල් 177
ඔක්ටේන් 95 පෙට්‍රල් – රුපියල් 207
ඩීසල් – රුපියල් 121
සුපර් ඩීසල් – රුපියල් 159
භූමිතෙල් – රුපියල් 87

මීට සමාන්තරව ලංකා ඉන්දිය තෙල් සමාගමද සිය බෙදුම්හල්වල ඉන්ධන මිල ගණන්ද ඉහල දමා තිබෙනවා .