අද සිට විශේෂිත මුද්‍රාවක් සහිත ගෑස් සිලින්ඩරයක් වෙළඳපොලට නිකුත් කෙරේ

අද සිට විශේෂිත මුද්‍රාවක් සහිත ගෑස් සිලින්ඩරයක් වෙළඳපොලට නිකුත් කෙරේ