කඩුගන්නාවෙන් වැසුණු මාර්ගයේ එක් මංතීරුවක් විවෘත කෙරේ

පහළ කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයෙන් වසා දැමූ කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ එක මංතීරුවක් අද දහවල් 12 ට විවෘත කෙරුණා.

පහළ කඩුගන්නාව ප්‍රදේශයේ පැවති නායායමේ අවදානමක් හේතුවෙන් එම මාර්ගයේ රථවාහන ධාවනය පසුගිය 10 වැනිදා රාත්‍රි 10.00 සිට නතර කර තිබුණා.

ඉන් අනතුරුව සිදුකළ ස්ථානීය පරීක්ෂණවලින් අනතුරුව මෙම මාර්ගයේ එක් මංතීරුවක් විවෘත කිරීමට තීරණය කළ බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් හැකිතාක් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.