සරත් ට අලී විරුද්ධවෙයි.

0
188
views
SANYO Digital Camera

පාර්ලිමේන්තුව 09 වන සැසිවාරය ආරම්භක දිනයේ දී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සී.වී. විග්නේෂ්වරන් මන්ත්‍රීවරයා සිදු කරන ලද ප්‍රකාශය වැනි ප්‍රකාශ කළ නොහැකි ලෙස ස්ථාවර නියෝග සංශෝධනය කළ යුතු බව රාජ්‍ය ඇමති සරත් වීරසේකර පවසනවා .

ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාවෙන් ඉවත් කළ යුතු බව සරත් වීරසේකර පැවසුවද එයට පිලිතුරු ලෙස පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්ව සදහන් කකරන්නේ එක් සිදුවීමක් ඉලක්ක කර එවන්නැක් කල නොහැකි බවයි.

වීරසේතරගේ අදහසට විරුද්ද මතයක් අධිකරණ ඇමති අලි සබ්රි ප්‍රකාශ කරනවා .

එහිදී ඔහු සඳහන් කකරන්නේ කිසියම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගේ කිසියම් අදහසක් කතාවක් හැන්සාඩ් ගත වූ පමණින් එයට කිසිදු නීත්‍යානුකූළ පිළිගැනීමක් හිමි නොවන බවය.

පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇති අයිතියට බාධා නොකළ යුතු බවද සියලු මත සංවාදයට ලක්වී ඒ මත ගැටීමට සලස්වා පොදු මහ ජනතාව තේරුම් ගැන්මට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බවද අධිකරණ ඇමැතිවරයා සඳහන් කරනවා .

ඔවුන් මෙම අදහස් පළ කරනු ලැබුවේ නවක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවති වැඩමුළුවේ දී මන්ත්‍රීවරුන්ට ඇති ගැටළු සාකච්ඡා කිරීමට ලබා දුන් අවස්ථාවේදීය.