දිනකට පැයක විදුලි කප්පාදුවක්

0
181
views

අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දිනකට පැයක කාලයක් දිවයින පුරා විදුලිය විසන්ධි කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා .

විදුලි බල මණ්ඩලය පවසන්නේ , දිවයිනම කලාප 4 කට වෙන්කර අවස්ථා හතරකදී විදුලිය විසන්ධි කිරීම සිදුකෙරෙන බවයි.

ඒ අනුව, විදුලිය විසන්ධි කරන වේලාවන් වන්නේ,

පස්වරු 6 සිට 7 දක්වා,

පස්වරු 7 සිට 8 දක්වා,

රාත්‍රී 8 සිට 9 දක්වා, සහ

රාත්‍රී 9 සිට 10 දක්වායි.

විදුලි බල මණ්ඩලය පවසන්නේ , පද්ධතියේ ජනන සැපයුම යථාතත්ත්වයට පත් කෙරෙන තුරු, දින හතරක් පමණ විදුලිය කප්පාදු කිරිමට සිදුවනු ඇති බවයි.