පාසල් පටන් ගත් පසු බාහිර ක්‍රියා අඩුවෙයි .

0
89
views

ඉදිරි අත් දින කටයුතු පටන් ගෙන මාස කිහිපය තුළ පාසල් ආශ්‍රිතව විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් සීමා කරන්නැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය දැනුම් දී තිබෙනවා .
එහි ලේකම් පවසන්නේ මග හැරුණු විෂය මාලා ආවරණය කිරීම සඳහා හැකි උපරිමයෙන් අදාළ කාල සීමාව උපයෝගී කර ගත යුතු බවය.

උදෑසන රැස්වීම්, දින සැමරුම් වැනි විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් මෙම කාල සීමාවේ හැකිතාක් සීමා කරන්නැයිද ඔහු සියලු පාසල් ප්‍රධානීන්ට දැනුම් දෙනවා .

ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ , ළමුන් සහභාගී විය යුතු ශාරීරික ක්‍රියාකාරකම් සෞඛ්‍යය රෙගුලාසීවලට අනුගත වෙමින් සිදු කළ යුතු බවය.

මීට අමතරව ක්‍රීඩා ඉසව් සඳහා සහභාගී වන සිසුන් සඳහා පමණක් අවශ්‍යතාව අනුව ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නැයි නිකුත් කර ඇති උපදෙස් මාලාවෙන් සියලු විදුහල්පතිවරුන්ට දැනුම්දී ඇති බව සඳහන් .