උපකාරක පන්ති නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබාදුන් දිනය සංශෝධනය කරයි .

0
290
views

උපකාරක පන්ති නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දෙන දිනය සංශෝධනය කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා .

ඒ අනුව උපකාරක පන්ති නැවත ආරම්භ කිරීමට අවසර ලබා දෙන දිනය ජුනි 15 වැනිදා නොව ජුනි 29 වැනිදා ලෙස සංශෝධනය කර තිබේ.