ආගමික ස්ථාන සහ උපකාර පංති ආරම්භ කිරීමට අවසර ලැබෙයි .

0
129
views

ආගමික ස්ථානයන්හි පුද්ගල එක්රැස්වීම සහ උපකාරක පන්ති නැවත ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන්
සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ නිකුත් කර ඇති නිවේදනය පහත
පරිදි වේ.
01. ආගමික සිද්ධස්ථානයන්
ආගමික සිද්ධස්ථානයන්හි ආගමික කටයුතු වෙනුවෙන් පහත සීමාවන්ට යටත්ව පුද්ගල එක්රැස්වීම සදහා
2020 ජුනි 12 වන සිකුරාදා සිට අවසර ලබාදෙනු ලැබේ.

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පුද්ගල දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් ඕනෑම ආගමික පූජ්‍යස්ථානයකට
(එම පූජ්‍යස්ථානයට අයත් ගොඩනැගිලි හා එළිමහන් ස්ථාන ඇතුළුව) රැස්වවිය හැකි උපරීම සංඛ්‍යාව
50කට සීමා වේ.
නමුත් සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කරගනිමින් පුද්ගලයින් 50 දෙනෙකුට හෝ රැදී සිටීමට ඉඩ
පහසුකම් නොමැති ආගමික ස්ථානයන්හි සාමාන්‍යයෙන් එම භූමියේ රැදි සීටිය හැකි සංඛ්‍යාවෙන්
අඩකට පමණක් එක් අවස්ථාවකදී රැදී සිටිය හැක.
02. උපකාරක පන්ති
පහත දක්වා ඇති සීමාවන්ට යටත්ව උපකාරක පන්ති 2020 ජුනි 15 වැනි සදුදා දින සිට නැවත ආරම්භ
කිරීමට අවසර ලබා දෙනු ඇත.

අදාළ උපකාරක පන්තිය පවත්වනු ස්ථානයේ ඉඩ ප්‍රමාණය අනුව සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කර
ගනිමින් එක් උපකාරක පන්තියක් සදහා සහභාගි කරවා ගත හැකි උපරීම සිසුන් සංඛ්‍යාව 100කට
සිමා වේ.
නමුත් සිසුන් සිය දෙනෙකුට (100) හෝ අදාළ පන්ති කාමරයේ/ශාලාව තුළ ඉගැන්වීමට පහසුකම්

නොමැති ස්ථානයන්හි සාමාන්‍යයෙන් එම ස්ථානයේ උපකාරක පන්තියට සහභාගිවන සිසුන්

සංඛ්‍යාවෙන් අඩකට පමණක් සහභාගි කරවා ගැනීමට අවසර දෙනු ලැබේ.
මෙම සියලුම අවසරයක් ලබාදෙනු ලබන්නේ COMID 19 වෙරසය ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සදහා නිකුත් කර
ඇති සෞඛ්‍ය තාගෝපදේශයන් අදාළ සියලු පාර්ශවයන් විසින් පූර්ණ වශයෙන් පිළිපැදීමට යටත්වය.