කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවලට හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවලට ඇදිරිනීතිය රාත්‍රි කාලයට පමණයි.

0
164
views

ඇඳිරි නීතියේ නවතම තත්වය පිළිබඳව නිවේදනය ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය විසින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා . එය පහත දැක්වෙනවා.

ඇඳිරි නීතිය පිළිබඳ නවතම නිවේදනය.

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුදෙනතුරු දිගටම
ක්‍රියාත්මකව පවතී.
කළුතර සහ පුත්තලම ඇතුළු සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය මැයි 11 සඳුදා සිට
නැවත දැනුදෙන තුරු ක්‍රියාත්මක වනුයේ රාත්‍රී 8.00 සිට අළුයම 5.00 දක්වා පමණි.
කොළඹ, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල ඇඳිරි නීතිය තිබිය දී ජන ජීවිතය සහ ආයතනික
ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්වයට පත් කිරීම, කලින් සැලසුම් කළ පරිදි මැයි 11
සඳුදා ඇරඹේ.
කලින් නිකුත් කළ නිවේදනවල සඳහන් ඊට අදාළ කොන්දේසි නොවෙනස්ව පවතී.