ශ්‍රී ලංකාවේ කොවිඩ් 19 වර්තමාන තත්වය පිළිබදව නියෝජ්‍ය පොලිස් පති අජිත් රෝහණ ගේ ප්‍රකාශය