තැපැල් කාර්යාල යලි විවෘත වෙයි.

0
217
views

කෝවිඩ් 19 වසංගතය පාලනය සඳහා රජය විසින් ගනු ලැබූ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන් අනුව සාමාන්‍ය සේවා අනිහිටුවා තිබූ තැපැල් කාර්යාල පද්ධතිය 2020-05-04 දින සිට සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා සම්පූර්ණයෙන් විවෘත කෙරෙනු ලබනවා .

,
ඒ අනුව 2020 මැයි මසට අදාළ මහජනාධාර මාසික දීමනා, වැඩිහිටි දීමනා ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ඇතුළු
සියළු ගෙවීම් ද පෙර පරිදි ම තැපැල් කාර්යාල කවුළු වල දී ගෙවීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙනවා .

ජල බිල්පත්, විදුලි බිල්පත්, දුරකථන බිල්පත් ගෙවීමටත්, දේශීය විද්‍යාත්මුදල්හුවමාරු සිදු කිරීමටත් දේශීය තැපෑල සඳහා
ලිපි සහ තැපැල් භාණ්ඩ භාරදීමට මෙ දින සිට මහජනතාවට අවස්ථාව සැලසෙනවා .

⁣සේවා ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන මහජනතාව නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂක පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරනු
ඇතැයි කාරුණිකව අපේක්ෂා කරන අතර තැපැල් කාර්ය මණ්ඩලය ලබා දෙන උපදෙස් අනුව කටයුතු කරනු ඇතැයි ද
උදක්ම අපේක්ෂා කරන බවයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ .