2019 ජන මාධ්‍ය හැඳුනුම්පත් වලංගු කාලය දික් කෙරේ .

2019 වර්ෂය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ ජනමාධ්‍ය හැඳුනුම්පත් 2020 මැයි 15දා තෙක් දීර්ඝ කර ඇති බව රජය නිවේදනය කරනවා .

එම හැඳුනුම්පත්වල වලංගු කාලය මාර්තු 31 දා තෙක් පැවැති අතර එය නැවතත් මාර්තු 15 දා තෙක් දීර්ඝ කර තිබෙනවා .

ඒ අනුව මාධ්‍යෙව්දීන්ට සිය මාධ්‍ය කටයුතු මෙම අවස්ථාවේදී බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය පහසුකම ඇති බවයි රජය නිවේදනය කරන්නේ.

මේ සඳහා වන ගැසට් නිවේදනය කඩිනමින් නිකුත් කිරීමට නියමිතව බවත් එම නිවේදනයේ සඳහන් .