ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමැතිව රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල අපහසුතාවයට

0
339
views

දැනට දිවයින පුරා පවතින ඇඇදිරිනීති ඒ තත්ත්වය හමුවේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල අපහසුතාවයට පත්ව තිබෙනවා. පොදු ප්‍රවාහන සේවා අඩපණව ඇති මේ මොහොතේ රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සඳහා නිසි ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදී නොමැති බවයි අප හට දැන ගන්නට ලැබුණේ.
හෙද නිලධාරින් සහ අනෙකුත් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙන බව සදහන් කර තිබුණ ද එය නිසි වේලාවට එය ලබා දී නොමැති බවයි අප හට දැකගන්නට ලැබුණේ .
රටේ පවතින මේ බැරෑරුම් මොහොතේ ඔවුන්ගේ රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා නිසි වේලාවට ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතු බවයි ඔවුන් පවසා සිටින්නේ .