නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණගේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශය 2020/03/30