නාම යෝජනා අද සිට

අප්‍රේල් 25 දා පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය වෙනුවෙන් නාම යෝජනා කැඳවීම අද (12දා) සිට ආරම්භවෙයි. නාම යෝජනා කැඳවීම එළැඹෙන 19 දා අවසන්වීමට නියමිත අතර දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය 22කදී නාම යෝජනා භාර ගැනීම සිදුකරයි.

නාම යෝජනා කාලය තුළ විශේෂ ආරක්ෂක වැඩ පිළිවෙළක් සංවිධානය කිරිමට පොලීසිය පියවර ගෙන ඇති අතර මහජනයා හැසිරවීම, මැතිවරණ නීතිය උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන් සඳහා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම, රථවාහන පාලනය හා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක වෙයි .