ගත වූ පැය 24 ක කාලය තුළ ලොව පුරා වාර්තා වූ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 49,219 ක්

ලෝක සෞඛ්‍යය සංවිධානයේ වාර්තාවන්ට අනුව ගත වූ පැය 24 ක කාලය තුළ ලොව පුරා වාර්තා වූ කොවිඩ් 19  ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 49,219 බව සඳහන් වෙනවා .

ඒ  වාර්තාවන්ට  අනුව  නව මරණ සංඛ්‍යාව 2401ක් ලෙස දැක්වෙනවා .