අධිවේගී මාර්ග වසා නැහැ – ගමන් කිරීමට ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් අවශ්‍යයි.

0
302
views

අධිවේගී මර්ග වසා දමා ඇති බවට පැතිර ගිය ආරංචිය අසත්‍යයක් බවත් අධිවේගී මාර්ග විවෘතව ඇති බවත් ජනපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදය කරනවා .

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු උපුටා දක්වමින් ජනපති මාධ්‍ය ඒකකය නිවේදනය කරන්නේ අධිවේගී මාර්ග වල ගමන් කිරීමට ඇඳිරි නීති බලපත්‍රයක් අවශ්‍ය බවය.