අද පස්වරු 6 සිට සදුදා පෙරවරු 6.00 දක්වා මුළු දිවයිනටම ඇඳිරි නීතිය

0
278
views

අද (මාර්තු 20) පස්වරු 06.00 සිට සඳුදා (23) වන දා පෙරුවරු 06.00 දක්වා මුළු දිවයිනටම බල පැවැත්වෙන ලෙස ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇතැයි ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරනවා .