ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කරයි.

ඊයේ දින (03) සිට ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත්කර තිබෙනවා . ඒ පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ රාත්‍රියේ නිකුත් කර තිබෙනවා .ඒ අනුව දුම්රිය සේවයට සම්බන්ධ සියලුම කාර්යයන් අත්‍යවශ්‍ය සේවා කටයුතු ලෙස ගැසට් කර තිබෙනවා .මගී සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සඳහා අවශ්‍ය වන දුම්රිය ධාවනය, සංඥා පද්ධති නඩත්තුව, දුම්රිය මාර්ග නඩත්තුව,ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම ඇතුළු අනිකුත් සියලුම කටයුතු මෙම අත්‍යවශ්‍ය සේවා ගණයට අයත් වෙනවා.

දිගින් දිගටම සිදු කළ අසාධාරණ වැඩ වර්ජනයට විසඳුමක් ලෙස මෙම ක්‍රියාවලියට එළඹි බවයි රජය පවසා සිටින්නේ .