⁣පේස්බුක් සමාගම කණගාටුව පල කරයි.

ඊයේ දිනයේ සිදු තම සේවා බිඳවැටීම් පිළිබඳ පිළිබඳ facebook සමාගම කනගාටුව පළකර තිබෙනවා.2008 වසරේ සිදු වූ මෙවැනි බිඳ වැටීමකින් පසුව සිදුවූ දරුණුම facebook බිඳවැටීම මේ බවයි වාර්තා වන්නේ.facebook සමාජ ජාලයට අමතරව whats app whatsap සහ instagram යන වෙබ් අඩවි ද බිඳ වැටීමකට ලක්ව තිබුණා. මේ සියල්ලේ හිමිකාරිත්වය හිමිකාරීත්වය දරන්නේ facebook සමාගමයි. ගැටුම්වලට හේතුව මේ දක්වා අනාවරණය වී නොමැති බවයි වාර්තා වන්නේ.