ලග්ගල නවනගරය ජනාධිපති අතින් ජනතා අයිතියට .

මොරගහකන්ද කළුගඟ ව්‍යාපෘතීන් සඳහා ජලයෙන් යටවූ පල්ලේගම ලග්ගල පැරණි නගරය වෙනුවට ඉදිවූ නව නගරය ජනාධිපති අතින් අද අටවෙනි දින ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා. මේ අවස්ථාවට රජයේ මැති ඇමැතිවරු විශාල පිරිසක් සහභාගී වී සිටියා. අලුතින්අඅලුතින් ඉදි කෙරුණු මෙම නව නගරය අවශ්‍ය සියලු යටිතල පහසුකම් වලින් සමන්විත නගරයක් වෙනවා.