නාලක සිල්වා යළි ඇතුළට.

රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි ියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වා අද දින නැවත බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබුවා. ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඝාතන කුමන්ත්‍රණය සඳහා ඔහු මෙසේ බන්ධනාගාර ගත කර සිටිය. අද දින නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නාලක සිල්වා කොටුව මහෙස්ත්‍රාත් ඉදිරියට පත්කළ අවස්ථාවේදී නැවත ඔහු මෙසේ බන්ධනාගාර ගත කරනු ලැබුවේ.