ප්‍රබල අමාත්‍යාංශය සියල්ල ජනාධිපති යටතට ?

අලුතින් පිහිටවනු ලබන නව රජයේ ප්‍රබල අමාත්‍යාංශය සියල්ල ජනාධිපති යටතට ගනු ලබන බව  තතු දත් ආරංචි මාර්ග පවසනවා. ඒ අනුව ආරක්ෂක, නීතිය හා සාමය, සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විෂය පථය යටතේ ඇති රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවය, සහ ලේක්හවුස් ආයතනය  ජනාධිපති යටතට ගනු ලබනු ඇති බවයි එම ආරංචි මාර්ග වැඩි දුරටත් පවසා සිටින්නේ