එජාප මන්ත්‍රීවරු කලු පටි පැළඳ පාර්ලිමේන්තුවට

SANYO Digital Camera
අද පැවැත්වෙන පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයට ජාප මන්ත්‍රීවරුන් පැමිණියේ කළු පටි පැළඳගෙන ය පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයට සහභාගිවීම සඳහා නැතිව මැති ඇමතිවරුන් බොහෝ පිරිසක් සහභාගි වී සිටියේය.