ඈෂ්ලි ද  සිල්වා රහස් පොලීසියට

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි  ඈෂ්ලි ද සිල්වා ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණ ඇති බව  සඳහන් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදුවූ දූෂණ සම්බන්ධයෙන් ්‍රකාශයක් ලබාදීමට ඔහු පැමිණි බවයි  වාර්තාවන්නේ.