සැසිවාරය අවසන් කිරීමට නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රය නීත්‍යානුකූල ද ?

0
395
views

පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය අවසන් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ අලුත් සැසිවාරය පටන් ගන්නා දිනයේ (මැයි මස 8) වේලාව සඳහන් නොවීම නිසා ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවී ඇති බව වාර්තා වෙනවා .

මෙම නිසා නව සැසිවාරය පටන් ගන්නා වේලාව සටහන් කර අලුත් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට සිදුවන බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසනවා .

එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව පාර්ලිමේන්තු නව සැසිවාරය පටන් ගැනීමට නියම්තව ඇත්තේ මැයි මස 8 වැනි දිනය.