මන්දපෝෂණයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ලෝක වාර්තා තබයි .

0
619
views

ජනගහනයට සාපේක්ෂව ඉහළම මන්දපෝෂණයක් තිබෙන දකුණු ආසියාවේ දෙවැනි රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇතැයි එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ “ලෝකයේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පෝෂණය 2017” වාර්තාවේ සඳහන්ව ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

2014 සිට 2016 දක්වා දත්ත පදනම් කරගනිමින් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය මෙම වාර්තාව සකසා තිබෙන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ මන්දපෝෂණය ජනගහනයට සාපේක්ෂව සියයට 22.1ක් යැයි එහි සඳහන් වෙනවා .

ඇෆ්ගනිස්තානය අංක 1 ස්ථානයේට පත්ව ඇති අතර ශ්‍රී ලංකාව ජනගහනයට සාපේක්ෂව වැඩිම මන්දපෝෂණයක් සහිත දෙවෙනි රට බවට පත්ව තිබෙනවා .