රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය

ශ්‍රී ලංකාවේ බල පවත්නා වූ නීතින්ට එරෙහිව යන පරිදි ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම්වලට හෝ වෛරී සහගත ප්‍රකාශනයන්ට පෙළඹවීම ඇතිකරන ක්‍රියාවන්හි නිරත නොවීමට සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ද විශේෂයෙන් ජනමාධ්‍ය ආයතන ද සැලකිලිමත් විය යුතු අතර ඉහත කී ආකාරයේ ප්‍රචණ්ඩ පෙළඹවීම් හෝ වෛරී සහගත භාවිතයන් සහිත ප්‍රකාශයන් පළ නොකිරීමට සහ ප්‍රසිද්ධ නොකිරීමට ද සියල්ලන්ව කටයුතු කළ යුතුය.