මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට යළිත් ඇදීරි නීතිය.

මහනුවර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට බලපාන පොලිස් ඇඳිරි නීතිය නැවත දැනුම් දෙන තුරු දිගටම ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පවසනවා .

ඇඳිරි නීතිය අද (7) උදෑසන අවසන් වීමට තිබුණත් තවදුරටත් දිර්ඝ කළ බව අවසන ඔහු මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ සාමය ආරක්ෂා කිරිම සඳහා මෙම පියවර ගෙන ඇති බව පවසා සිටිනවා