කොළඹ තදාසන්න ප්‍රදේශ කිහිපයක ජලසැපයුම අද (13) අත්හිටුවයි.

0
277
views

අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් නිසා පහත සදහන් ප්‍රදේශවලට අද (13) උදෑසන 9.00 සිට සවස 6.00 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට සිදුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා .

පෑලියගොඩ,වත්තල නගරසභා බල ප්‍රදේශයන්ට කැලණිය,වත්තල,බියගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශවලට බියගම ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත් ගෝනවල පාර, මගුරුවිල පාර,විජයාරාම පාර සහ බොරලෑගල පාර යන ස්ථාන වල මෙසේ ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසන්නේ .