මැතිවරණ රාජකාරි මගහරින්න නිල්ධාරීන් වසර තුනක් සිරගෙදරට.

මෙවර පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම් සඳහා රාජකාරියේ යොදවා ඇති ඇතැම් නිලධාරීන් අසාධාරණ අන්දමින් හේතු ඉදිරිපත් කරමින් රාජකාරියට පැමිණිීමෙන් වැළකී සිටීමට උත්සාහ දරන බව මැතිවරණ කොමිසමට තොරතුරු ලැබී ඇති බව පැවසෙනවා.
මැතිවරණ කොමිසම නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරන්නේ ඡන්ද විමසීමකදී ඒ සඳහා රාජකාරිමය වශයෙන් සක්‍රීය සහාය ලබාදීමට ඔවුන් නීතියෙන් බැඳී සිටින බවය. මැතිවරණ නීතියට අනුව එය උල්ලංඝනය කරන රාජ්‍ය නිලධාරීයෙකුට රුපියල් ලක්ෂයක දඩයක් හෝ වසර තුනක සිර දඬුවමක් විඳීමට සිදුවන බවයි එම කොමිසම වැඩිදුරටත්ටත් පවසන්නේ.