බලය උරගාන පුංචි ඡන්දය ඇරඹුණා.

රටේ දේශපාලන බලය කුමන පක්ෂයකට ද යන්න තීරණ කරන පළාත් සභා මැති මැතිවරණය අද පෙරවරු 7ට ආරම්භ වුණා. අද පෙරවරුවේ සිට සවස 4.00 දක්වා පැවැත්වෙන මෙම ඡන්දය සාමකාමීව ප්‍රකාශ කරන බවයි අප වෙත දැනගන්නට ලැබෙන්නේ. මෙම ඡන්දය ොට්ඨාස ක්‍රමයට පැවැත්වෙන අතර ඒ තුළින් නිවැරදි පුද්ගලයාට ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ හැකියි බවයි ඡන්දදායකයන් පවසන්නේ. පක්ෂය පාට කුමක් වුවත් නිවැරදි පුත් පුද්ගලයාට තමන් ඡන්දය පාවිච්චි කරන බව බහුතර ඡන්ද දායකයන් පිරිසකගේ මතය වී තිබෙනවා .