ඡන්ද පොළ නිරික්ෂණයට නිරික්ෂකයන් 13000 ක්.

පළාත් පාලන මැතිවරණය නිරික්ෂණය කිරීම සඳහා දේශිය නිරික්ෂණ සංවිධාන විසින් නිරික්ෂකයන් 13000 කට අධික පිරිසක් යෙදවීමට නියමිත අතර මේ පිරිස අතරින් 6000 කට ආසන්න පිරිසක් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන තුළ නිරික්ෂණ කටයුතු සිදු කරන බවත් ජංගම නිරික්ෂණ රථ 350 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් යොදවන බවත් නිරික්ෂණ සංවිධාන පවසනවා .
මැතිවරණ නිරික්ෂණ සංවිධාන අතරින් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවලට ඇතුල්වීමට මැතිවරණ කොමිසමේ අවසරය ලැබි ඇත්තේ මැතිරවණ ප‍්‍රචණ්ඩ ක‍්‍රියා නිරික්ෂණ මධ්‍යස්ථානය පැෆරල් සංවිධානය සහ නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා වූ ජනතා ව්‍යාපාරයට පමණයි.