ඡන්දෙන් පැරදුනත් ලැයිස්තුවෙන් මන්ත්‍රී ධූරවලට

පළාත් පාලන මැතිවරණයෙන් පරාජයට පත්ව සිටින අපේක්ෂකයින් සමානුපාතික ලැයිස්තුවේන් මන්ත්‍රී ධූරවලට පත්කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසනවා.

එසේම අපේක්ෂකයන් තරඟ කරන ලැයිස්තුවේ හෝ සමානුපාතික ලැයිස්තුවේ හෝ නම් කර නොමැති බාහිර පුද්ගලයෙකුට මන්ත්‍රී ධූරයකට පත්විය නොහැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කරනවා .