අධිවේගයේ වේගය 100 පැන්නොත් පිටවීමේදී දඩ කොලය අතටම.

0
2913
views

අධිවේගී මාර්ගවල වේගසීමා උල්ලංඝනය කරමින් ධාවනය කරන වාහන නිරීක්‍ෂණය කිරීම සඳහා නව වේග මාපක පද්ධතියක් සවිකිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර සවිකර ඇති මෙම වේග මාපක යන්ත‍්‍ර පද්ධතිය මෙම මස14 වැනිදා සිට ක‍්‍රියාත්මක කරන අතර එයින් වාහනවල වේගය නිරීක්‍ෂණය කර වේග සීමා උල්ලංඝනය කරන වාහනවල ඡායාරූපයක් පිටවීමේ ස්ථානයන්හි ලබාගන්නා බව අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් කටයුතු හා කළමනාකරණ අංශය පවසනවා.

එහි වාහන අංකය , නිරීක්‍ෂණ වේලාව මෙන්ම එම අවස්ථාවේ වේගය ද දැක්වෙන අතර රාත‍්‍රී කාලයේද මෙම නිරීක්‍ෂණ කටයුතු සිදුකෙරෙන එම අංශය පවසා සිටින්නේ.

අධිවේගී මාර්ගවල සිදුවන වාහන අනතුරු සංඛ්‍යාවෙන් සියයට 27 කින් පමණ ගොස් ඇති නිසා එම තත්ත්වය පාලනය කිරීමේ අරමුණින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හා අධිවේගී මාර්ග සංචාරක පොලිස් කොට්ඨාශයේද සහය ඇතිව මෙය ක‍්‍රියාත්මක කරන බවයි පවසා පවසන්නේ .